Amulet,  Historie,  Magie

Amulet Metatrona, Pána Světa

Metatron je nejmocnější a nejvznešenější ze všech Andělů.

Zohar I.

Entita jménem Metatron

Demiurg-stvořitel, kabalistická personifikace sefiry Ketheru, stojící nejblíže Bohu. Lidstvo je mu podřízeno, neboť je zákonodárcem světa. Zatímco Bůh je milosrdenstvím a láskou, Metatron je přísnou spravedlností. Gnostikové učí, že Metatron je pravzorem člověka.

Jméno tohoto archanděla patřícího sefiře Keter lze vyložit mnoha způsoby. Kořen slova „met“ může naznačovat pohyb směrem dolu „sdělování“. Ale také ho lze číst řecky jako „meta ton thronos“ tedy „blízko trůnu“. Metatron je tedy archandělem sídlícím za Božím trůnem, archandělem stojícím tj. nejblíže Bohu.

Má mnoho atributů a pojmenování. Anděl přítomnosti, kníže světla, Metatron Keteriel, Menší JHVH, Král andělů, Velký písař. Kabalistická tradice s Metatronem ztotožňuje vládce andělů Henocha. Henocha – člověka, který chodil s Bohem až Henocha nebylo. Byl vzat do Nebes a stal se Spravedlivým a Korunou stvoření.

Co je korunou všeho stvoření? Je to očištěný člověk, který je za trůnem Věčného. Jedině On vidí Věčného tváří v tvář a předvádí před něj duše. Jen takový je po právu prostředníkem mezi Bohem a lidmi, vykonavatelem vůle Boží.

Číselná hodnota jména Metatron 50=  ן 6= ו 200= ר 9= ט 9= ט 40= מ je 314 a proto bývá chybně ztotožňován se jménem Šadaj. (10=  י 4=  ד 300= ש je také 314).

Perský Mithra je analogon Metatrona. Je též nazýván Jahve nebo kníže Tváře. El Šadaj je jméno, jehož jsou poslušni všichni tvorové a andělé před ním padají na kolena. Je to staré božstvo Orientu, které převzal i Starý zákon. Pravděpodobně je jeho jméno odvozeno od arkkadského „šadú“ „světová hora“. Elšadaj byl nejprve vládcem hory, pahorku, vyvýšeného místa, později byl uctíván jako božstvo.

Toto jméno odpovídá písmeni Kaf (astrologicky Slunce, západ, hodnota 20, tarot – Síla), označuje první nebe, primum mobile – první příčinu. Kabalisté tvrdí, že Mojžíš mluvil prostřednictvím Metatrona s Bohem. Kniha Zohar mluví o Metatronovi jako pravzoru člověka; zde se nám začíná odhalovat něco důležitého. Metatron je též zván Kadmiel (Adam Kadmon, „nejstarší člověk“, „Svatý stařec“, „Atika Kadiša“, „Adam stvoření“.) Kde kořen קדמ nese význam, odvěký, dávný, pradávný, předcházet, stát v popředí.

František Kabelák o něm v Kabalistickém Zasvěcení říká:

„Demiurg Kadmiel byl v Hagadách poprvé přezván na Metatrona, z řeckého méta tronon, „nejblíže trůnu Božímu“. Latinské metator, označovatel, vytyčovatel hranice, je směrodatné ve svém smyslu i pro užití v hebrejštině. Vládne viditelnému světu a všem prostorám nebeských sfér, právě tak planetám i nebeským tělesům, andělům, kteří je vedou a řídí, neboť nad ním jsou toliko duchovní hodnoty Boha tak čisté, že nemohou bezprostředně působit na hmotný svět. Tento nejmocnější anděl je důvěrníkem Pána a knížetem Přítomnosti Boží, Sar Hapanim. Je inspirátorem nejvyšší moudrosti jako Raciel a dle Zoharu pravzorem člověka, Adamem kadmonem, v analogii perské totožný s Mithrou. Číselná hodnota jména Metatron při chybném psaní se rovná jménu Božímu Šadaj, proto jej Zohar se Šadajem identifikuje. Kadmiel jest nejvyšším možným zosobněním božských sil; na tomto místě varujme se dualismu; je pouze nejvyšším plnomocníkem.“

František Kabelák

Čas zhotovení Metatronovy pečeti

Metatronovu pečeť můžeme zhotovit pouze jediný den v roce (!), kdy Slunce vstupuje do znamení Berana (kolem 21.3.). Pečeť tvoříme právě v té chvíli, kdy je Slunce na rozhraní znamení Ryb a Berana. Poslední stupeň znamení je nejmocnější silou znamení nadcházejícího. Tedy: 29°00´Ryb – 00°59´ Berana! V tomto okamžiku je totiž podle tradice možno nahlédnout za záclonu času.

Metatronův charakter coby „Pána Světa“ ale dle zásad Hermovy vědy lze navázat a posvětit na obzvláště silně magický působící východ Slunce ráno v den před 00°00´ Berana.

Je možné pečeť začít zhotovovat již dříve (viz: Výroba Metatronovy pečeti), ale nutno dokončit před východem slunce, aby se pečeť posvětila kuřidlem a hlavně prvními slunečními paprsky přicházejícími z východu.

2023 Hermeticky-živlová kvalita se bude měnit od neděle 19. 3. 2023, 22:17 (29° Ryb). Do Berana (00°01´) Slunce vstupuje v pondělí 20. března ve 22:24. Slunce vychází 21. března v 6:01 nad Horizont.

Materiál a nástroje

*“Mág nikdy nemá použít nástroje nebo pálit vůni nebo užít oheň či vodu, které nebyly posvěceny“. (Papus – Základy praktické magie). Tyto věci posvětíme podle Klíčů Šalamounových. Posvěcené nástroje nesmí být použity na nic jiného! Nejlepší je dát si všechny nástroje do speciální krabičky a používat POUZE pro výrobu pantaklů, amuletů či talismanů! Znovu se pak posvěcovat už nemusí.

1. LÁTKA
*Pergamen (www.kozeluzna.cz; kvalita II.-velikost cca 55-85 dm2-cena cca 15,00 Kč/1dm2) nebo ručně zhotovený papír (www.rpvl.cz). Rozhodně NE obyčejný papír či nějaké zbytky kůže!

2. FLUIDICKÝ KONDENZÁTOR
*Jednoduchý nebo lépe složitý alkoholový fluidický kondenzátor univerzální či planetární (výroba viz: Bardon, František – Brána k opravdovému zasvěcení). Možno též použít i od těch, kteří mají.

3. PSACÍ POTŘEBY
*Nůžky (nůž), kružítko, tužka, radispera, štětce.

*Očistí se, omyjí (není nutné, pokud jsou nové) a okouří (kuřidla viz bod.6), konec pera se omočí v beránčí krvi (možno nahradit čerstvou šťávou z vlaštovičníku nebo výluhem yzopu) a recituje se následující:

„Hel, Miel, Ciel, Joviel, Nasnia, Magde, Tetragrammaton. Deus magnus et potens, exaudipreces meas et benedictionis tuae fructum his calamia impartire digneris. Amen.“

4. BARVY
*Tuš (pečeť kreslíme teplými barvami, tj. zlatá, žlutá, oranžová, červená). Doporučuji tuše Koh-i-noor (www.koh-i-noor.cz/kategorie/inkousty-a-tuse-barevne-jednotlive-barvy). Tyto tuše jsou kvalitní a po uschnutí jsou pružné a stálé. Po uschnutí je možno přetřít fluid.kondenzátorem bez rozpití či jiného narušení. NEDOPORUČUJI kreslit pečeť barevnými propiskami či fixami!

*Tuš musí býti požehnána a okouřena kuřidlem za slov:

„Hamiel, Hel, Miel, Ciel, Joviel, Nasnia, Madge, Tetragrammaton. Deus potens, exaudi preces invocantium et benedicas hoc istud vasculum tuo honori preparatum, per omnia opera tua. Amen.“

5. IZOLANT
*Hedvábí (červené, žluté či fialové, bílé). Slouží k co nejdelšímu uchování „náboje“! Na hedvábí možno nakreslit magický čtverec, NE signatury či jména jiných bytostí!

6. KUŘIDLO
*Kuřidlo sluneční signatury, kterým okouříme nástroje a ve správný čas též nakreslenou pečeť. Standardní je Kadidlo (Olibanum), ale možno použít, santál, vavřín, třezalku či jiné silně solární.

Nástroje pro výrobu

Výroba Metatronovy pečeti

*Pro konstrukci jsme si vybrali Metatronův pantakl podle Velkých Klíčů Šalamounových. Pečeť je možno začít kreslit maximálně 1 den po začátku půstu. Dokončení (např. poslední slovo, písmeno, pár posledních tahů…) dle bodu 6 níže. Stejně tak dojde k napuštění fluidickým kondenzátorem.

0. OČISTA
a, rituál výroby pečeti je NUTNÉ zahájit alespoň tři dny před stanoveným datem půstem (úplný či selektivní, určitě bez masa, sexu a alkoholu).

b, během přípravného období krom postu dodržujeme rituální koupele = omýt se macerátem Yzopu lékařského (www.byliny.cz) a studenou vodou a přitom říkat: „Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor, Lavabis me, et super nivem dealbabor. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.“

c, a očišťování dle solárních korespondencí (charakter: síla a sebedůvěra, bohatství myšlenek a duševní čilost, ušlechtilost, radost ze života, upřímnost, klid, hrdost, odvaha, samostatnost; rostliny: skořice, zelí, tymián, vlaštovičník; kuřidlo: santal, olibanum, vavřín, jalovec; místa: paláce; více zde: https://www.luzs.cz/2020/06/26/slunce/).

Modlitby a mentální adaptace jsou samozřejmé. DŮLEŽITÉ: Jelikož jde o jednu z nejmocnějších pečetí, je výše uvedená očista opravdu nutná. V opačném případě nebude pečeť aktivní.

1. NÁSTROJE
*Nachystat veškeré potřebné nástroje, již posvěcené!

2. LÁTKA
*Uříznout vhodný kus pergamenu. Velikost a tvar dle přání operatéra (možno vlnitý, kulatý, hexagram aj.).

3. NARÝSOVAT KRUHY
*Kruhy se kreslí kružítkem a tužkou (vše posvěcené) a obtáhnou černou tuší. Průměr vnějšího kruhu doporučuji násobky 3.14 (gematrická číselná hodnota Metatrona je 314!) nebo dle chuti variace čísel 108, 72 a jiných posvátných čísel.

4. TEXT
*Do mezikruží napsat: „Ecce faciem et figuram eius per quem omnia facta et cui omnes obediunt creatura,“ v překladu: „Hle, tvář a podoba toho, skrze nějž byly stvořeny všechny věci a jehož všichni tvorové poslouchají.“ (zkratka: E.F.E.F.E.P.Q.O.F.E.C.O.O.C.)

5. OBRAZ
*Do vnitřního kruhu nakreslit obraz El-Šadaje (Metatrona). Mírné odchylky nejsou na závadu. Barevnost dle citu operatéra (možno pouze černě, nebo teplými-ohnivými barvami). Rub popíšeme dle vzoru níže (experimentovat je možno pouze v případě dostatečné zkušenosti operatéra). POZOR: nedokončovat (viz bod 6.)!

(RUB: v literatuře není o obrazu na rubové straně žádná zmínka, je tedy zcela na Vaší kreativitě, intuici a záměru! 🙂

6. DOKONČENÍ
*V den 29°00´Ryb – 00°00´ Berana (a nejlépe ještě v hodinu slunce, tj. 1.ne, 5.po, 2.út, 6.st, 3.čt, 7.pá, 4.so) doděláme poslední tah, necháme zaschnout a natřeme fluidickým kondenzátorem. Zabalíme do hedvábí a posvětíme.

Svěcení

Kněz řekne: „Pozdvihněte své pečetě nad hlavu a opakujte po mně: Tato pečeť bude posvěcena, aby přijala sílu Metatrona,  pomohla mi v dílech nejvyšší důležitosti a ku mé přeměně v Adama Kadmona!“
Ostatní opakují, ministrant také.
Kněz řekne: „Nyní provedeme postupně posvěcení vašich pečetí jednotlivými živly.“
Ministrant řekne: „Nechť přistoupí první.“
Ministrant pozvedne ptačí pero, ovívá pečeť a kněz říká: „Světím tento pantakl vzduchem, aby přijal sílu Metatrona!“
Poté, co se vystřídají všichni vezme ministrant zapálenou svíci, účastník podrží pečeť nad hořící svící a kněz přitom říká: „Světím tento pantakl ohněm, aby přijal sílu Metatrona!“
Poté, co se vystřídají všichni vezme ministrant misku se solí, kněz trochu nabere a posolí pečeť a říká: „Světím tento pantakl zemí, aby přijal sílu Metatrona!“
Poté, co se vystřídají všichni vezme ministrant pohár s vodou, kněz namočí konce prstů a postříká pečeť a přitom říká: „Světím tento pantakl vodou, aby přijal sílu Metatrona!“
Kněz řekne: „Opakujte všichni po mně“ a říká: „Všechny bytosti a síly spojené s tímto pantaklem! Naplňte ho svými silami, aby dosáhl žádaného účinku!“
Ostatní opakují.
Kněz řekne: „Ukončuji tímto posvátný obřad svěcení Metatronovy pečeti živly.“

Svěcení, část II.

Několik minut před vstupem Slunce do Berana se zapálí kadidlo. Všechny pečetě se okouří.
Přesně v okamžiku vstupu Slunce do Berana nastaví všichni pečetě vycházejícímu Slunci. (Pokud dochází k jarní rovnodennosti po Slunce západu, vystavíme talisman paprskům vycházejícího Slunce a okouříme kadidlem jej až druhého dne).
Kněz řekne: „Opakujte po mně.“ a říká: „Metatron Magnus, princeps angelorum, princeps seraphim, et in sapientia creavit mundum, Implete eam potentia virtutis solaris signaculum hoc!“
(nebo: אל שדי אל שדי אל עליון אדני מקדם ועד עולם שמך אין יחלף אל שדי אל שדי אל עליון אדוי אתה הוא הגדול אל שדי = {fon.: El Šadaj El Šadaj El Eljón Adonaj mekadam vead ólam šémcha ejn jichlef El Šadaj El Šadaj El Eljón Adonaj ata hú hagadól El Šadaj}, El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón-Adónaj, od věků až navěky jméno Tvé se nemění. El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón-Adónaj. Ty jsi Bože veliký, El Šaddaj)
Kněz řekne: „Dílo svěcení mocné pečeti Metatrona je u konce! Zabalte ji do hedvábí a užívejte s rozvahou.“
Hotovou a posvěcenou pečeť zabalíme do hedvábí a uschováme ji pro případ potřeby.

*Pozn.: Pokud je slunečný den, možno nechat vystaveno slunečním paprskům delší dobu.

Použití Metatronovy pečeti

*Pečeť Metatronovu užíváme při slunečních dílech nejvyšší důležitosti, pro osobní ochranu a samozřejmě – k osobní reintegraci (v) Adama Kadmona!

Zajímavost

Tento měděný disk byl nalezen roku 2007 detektorem kovů v lese naproti kostelu někde v USA (poblíž nemocnice Old Shriners). Byl zakopán 12cm pod zemí a složen nadvakrát (na čtvrtku). V průměru měří 14cm.  Je jasné, že jde o Metatronovu pečeť.

Zdroje

  • Claviculae Salamonis = Klíčky Šalamounovy : kabbalistický rukopis středověký, obsahující úplnou praktickou magii (Praha : Trigon, 1990)
  • Gérard Encausse (Papus) – Základy praktické magie (Praha : Volvox Globator, 1996)
  • Arborius, Michal Jan – Pán Světa Metatron
  • Dov – Dovovo svěcení pantaklů a magických předmětů
  • Gray, William G. – Žebřík světel (Praha : Volvox Globator, 1998), kap.: Sefira Keter
  • www.luzs.cz
  • www.olam.cz/encyklopedie/jmeno_bozi1.2.html
  • www.treasurenet.com/forums/today-s-finds/65149-strange-copper-disc.html
  • www.trables.co.il/piyut.asp?id=142

Mnou vyrobené pečetě (líc-rub)

Další ukázky Metatronových pečetí

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Amulet Metatrona, Pána Světa