Alchymie,  Blog,  Historie

Smaragdová deska

Základní dogmata hermetismu jsou obsažena v tezích tzv. Smaragdové desky, která je údajně dílem staroegyptského boha Thovta, nazývaného Řeky Hermes Trismegistos (Hermes Třikrát mocný), a která byla podle legendy nalezena v jeho hrobě. O skutečném původu Smaragdové desky existuje ovšem řada dohadů (J. Ruska 1926). Originál je v arabštině, avšak existuje několik variant jejího textu (E. J. Holmyard 1920). Teze desky byly vyryty na tabulce ze zeleného skla, odtud název „smaragdová”. Ať už je původ Smaragdové desky jakýkoli, je nesporné, že vyjadřuje tresť původního staroegyptského hermetismu a je proto základním pramenem studia hermetické filosofie. Za středověku byla klíčem evropské alchymie a stávala se předmětem nesčetných komentářů. 

Nejstarší verze

Nejstarší text Smaragdové desky, ze které vychází všechny pozdější verze. Zdrojem je kniha pseudo-Apolloniua z Tyany: Sirr al-khalīqa wa-ṣanʿat al-ṭabīʿa (neboli Tajemství stvoření a Umění přírody) z let cca 750-850.

ق لا شك فيه صحيح
إن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى
عمل العجائب من واحد كما كانت الأشياء كلها من واحد بتدبير واحد
أبوه الشمس ، أمه القمر
حملته الريح في بطنها، غذته الأرض
أبو الطلسمات، خازن العجائب، كامل القوى
نار صارت أرضا اعزل الأرض من النار
اللطيف أكرم من الغليظ
برفق وحكم يصعد من الأرض إلى السماء وينزل إلى الأرض من السماء
وفيه قوة الأعلى والأسفل
لأن معه نور الأنوار فلذلك تهرب منه الظلمة
قوة القوى
يغلب كل شيء لطيف، يدخل في كل شيء غليظ
على تكوين العالم الأكبر تكوّن العمل
فهذا فخري ولذلك سمّيت هرمس المثلّث بالحكمة

Překlad Fulcanelliho

Rosenkruciánský výklad Smaragdové desky

1. Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné:
2. To, co je dole je jako to, co je nahoře, a to co je nahoře je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci.
3. A jako všechny věci jsou JEDNO a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO, stejně tak všechny věci jsou zrozeny z této jediné věci její úpravou.
4. Slunce je tomu otcem a měsíc matkou.
5. Vítr to nosil ve svém břiše. Země je tomu živitelkou a receptakulem
6. Otec všeho, Thelesma universálního světa, je zde.
7. Jeho síla čili moc zůstane celá, jestliže je přeměněna v zemi.
8. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a s největší dovedností.
9. Vystupuje ze země a sestupuje z nebe, a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí.
10. Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa a veškerá temnota od tebe uprchne.
11. Je to síla, síla všech sil, neboť přemůže všechny jemné věci a pronikne všemi věcmi pevnými.
12. Takto byl stvořen svět.
13. Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde podán.
14. Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, vlastnícím tři části universální filosofie.
15. To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné.

Komentář Františka Kabeláka

1. Je pravdivé (v principu), beze lži (v teorii), nejpravdivější (v užití):
2. co je dole (svět fyzický a hmotný), je jako to, co je nahoře (obdobný svět metafyzický), a co je nahoře, je jako to, co je dole (vyrovnání protikladů): aby byly způsobeny zázraky jediné věci (nejvyšší zákon, dle kterého se uskutečňuje souzvuk stvoření všeobecně i v jednotlivostech).
3. A jako vznikly veškeré věci z jediné (jsou stvořeny působením jednoho jediného principu) zprostředkováním jediného (pomocí jediného agens), tak vznikly všecky věci z této jediné věci přizpůsobením (druhem spojení).
4. Slunce (soustřeďovatel pozitivního vyzařování neboli červeného světla, ódu kabaly) je jeho otcem (kladně produktivním prvkem).Měsíc (zrcadlo negativního odlesku či modrého světla, óbu kabaly) je jeho matkou (záporně – produktivním prvkem).
5. Vítr (pohybující se éterická atmosféra) nosil jej ve svých útrobách (slouží tomuto agens za nosič). Země (obraz hmotného soustřeďovacího střediska) je jeho živitelkou (athanorem jeho bytí).
6. On je otcem (produktivním prvkem) všeobecného telesmatu (všeobecného zdokonalení, nejvyššího cíle přede všemi; lze čísti také theléma) celého světa (živoucího vesmíru).
7. Jeho síla (síla stvořitelského vymístění, řeka Pišon kabaly) jest celá (dokonalá, úplně rozvinutá, až k vyčerpání), když je přeměněna v zemi (země, árec kabala, specifikovaná a soustředěná látka, poslední tvar stvořitelského vymístění, pociťovatelná hmota).
8. Odděluj zemi (zde znamená toto slovo v rozšířeném smyslu vše, co náleží hmotnému světu) od ohně (prvek činnosti náležející světu metafyzickému); jemné od hrubého (obdobný význam) pomalu a s velikou pílí.
9. Ono (čisté, všeobecné fluidum a dle gnostiků tělo Ducha svatého) stoupá od země k nebi (hemicyklický, vystupující – vracející se proud; odlesk syntézy) a opět (svým pojednou měnícím, simultánním pohybem) k zemi dolů (hemicyklický, vyzařující-sestupující proud; odlesk analýzy) a dostává (je stále a stále pronikán) sílu (silou vlastností a vlivů) horních i dolních věcí (fyzicky-hmotných a hyperfyzicky-astrálních světů; senzibilních a inteligibilních úrovní).
10. Tímto způsobem (těmito principy) obdržíš slávu (suverenitu, vládu) celého světa; proto každá temnota (každá slabost, každá nerozhodnost, každý omyl, který je vyjádřen esoterně kabalistickým hierogramem hošek, znamenajícím veškeré ideje záporného obsahu, které jsou symbolizovány stínem země) od tebe ustoupí.
11. To je silná síla každé síly (protikladný princip aktivity; potenciál všech projevů, nezměnitelný základ všech zjevů). Ona ovládá (zhušťuje, ustaluje) vše prchavé (volatilní, nepojatelné, fluidální) a proniká (přidržuje se, rozrušuje) vše pevné (husté, permanentní, konkrétní).
12. Tak (skrze tento agens, touto cestou) byl stvořen svět (redukován z principu v esenci, z esence k sentimentální síle, od síly k činu; jedním slovem: uskutečněn).
13. To jsou (odtud pocházejí, zde jest jejich princip) podivuhodná přizpůsobení (užití, výsledky), jejichž prostředek (utvářející možnost) jest zde (dán, odhalen).
14. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos (třikrát veliký, merkur, celek mýtu: v tomto případě je obrazem mathese, živé vědy; jeho merkurovská hůl symbolizuje dvojitý proud: induktivně-syntetický a analyticko-pokusný). A já vlastním tři části filosofie (celé vědění tří světů: božského – inteligibilního, duševního – emocionálního a hmotného – senzibilního) celého světa
15. Je dokonalé a úplné, co jsem řekl (moje nauka) a díle (magisteriu, magnum opus) slunce. (Zde je možná řada výkladů. Připusťme Veliké Dílo, může však znamenat každou práci přiváděnou ku konci).

Zdroj:
KABELÁK, František. Praktická spagyrie: alchymická teorie a universální předpisy k výrobě kvintesencí a spagyrických přípravků. Praha: Eulis, 1940. 63 s. Eulis. 2. řada, Knihovna Iniciací; sv. 8.

Heinrich Khunrath, 1606