Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

Šaman

Osoba, která zastává celou řadu funkcí. Je léčitel, jasnovidec, věštec, obětník, čaroděj, psychopomp, vykladač snů, mystik i kněz. Má mimosmyslové vnímání (ESP – „extrasensory perception“, angl.) a psychotronické schopnosti. Šamanem se člověk stane v zásadě dědičně nebo spontánně s tím, že druhá cesta má neomezené varianty (sen, zjevení, nemoc, pocit vyvolenosti, úraz, vědomá snaha). Šaman po své iniciaci komunikuje s transcendentálními světy duchů, božstev a mrtvých cestou extase či posedlosti. Šaman podle našich profánních představ dělá zázraky. On ale „pouze“ mění strukturu příčiny a následku.

Šaman tvrdí, že samotný životní princip, jenž oživuje živá stvoření, pochází z kosmu, a proto celý kosmos patří přirozeně do životního prostředí každého původního etnika. Sám ve svých vizích se dokáže podle J. Narbyho dostat své vědomí až na molekulární úroveň, k samotnému DNA prostřednictvím DMT („ayahuasca“). Tehdy šamani vidí krystaly, Kosmické stromy, dvojité hady, i dvojšroubovici DNA.

Šamanský obřad, jakési vystoupení, probíhá po setmění, protože duchové nemají rádi světlo. Šaman volá své duchy-ochránce a duchy-pomocníky svým zpěvem, tancem a rytmickým bubnováním nebo chrastěním. Postupem času se rytmy zrychlují a zesilují. Dochází k stimulaci nervového systému, což za doprovodu hluboké koncentrace šamana, emocí diváků a pomocných efektů halucinogenních nápojů či alkoholu (na Sibiři vodka) navozuje měnící se stavy vědomí ASC. Zpěvy popisují cesty duchů, opisují i jeho extatický let do mimopozemských světů či hledání ztracené duše, konsultace o nemoci pacienta či o budoucnosti. V případě vstoupení ducha do jeho těla imituje jeho pohyby i hlas. Každá jeho magická cesta, kdy duše opouští tělo a cestuje do nebes nebo do podsvětí, do Mléčné dráhy nebo na Měsíc, je však plná nebezpečí a lákadel jiného bytí. Může podlehnout silám duchů a kráskám, nebo podlehnout nástrahám zlého čaroděje a cesta zpět se mu vytratí. Ti, kteří se vracejí a vyprávějí o svých cestách a zážitcích, jen těžko hledají slova. Naše slovníky postrádají možnosti, jak popisovat mimopozemský duchovní svět či imaginační způsoby psychotronického léčení, a proto se nám jejich výpovědi zdají směšné. Těžko se totiž vyjadřuje o čtyřrozměrnosti, o světu, kde se čas mění nebo zastavuje a prostor se pohybuje nebo natahuje, kde vjemy našimi smysly se směšují (synestéze), kde budoucnost a minulost existuje společně v přítomnosti.

U některých šamanů dochází i k lásce a erotickým vztahům s duchy (šamanismus Sibiře a Vnitřní Asie). Mytologie mnoha národů světa zcela běžně informují o vztahu lidí a duchů či božstev. V mytologii Mačigengů se vypráví o manželském vztahu Měsíce a dívky, v mexické mytologii docházelo k spojení zvířecích duchů jaguára a ženy, z čehož vznikli jaguárolidi (šamanismus paleoamerický, mýtus). Nakonec i v křesťanství můžeme vidět jistou paralelu spojení s duchem, které přešlo do vztahu jeptišek považujících se za nevěsty Ježíše Krista.

Mnozí šamani v Jižní Americe mají schopnosti lykantropie (proměny ve zvířata) v jaguáry a hady, v Severní Americe a na Sibiři v ptáky či ve vlky. Pojmout do sebe ducha zvířete znamená proměnit se v něj už tím, že si šaman nasazuje masku zvířete, zvířecí kožešiny, mluví, zpívá a létá jako zvířata a ptáci. Také rozumí jejich řeči. Je to jen vnitřní duchovní identifikace? Tuto transformaci prožívá šaman fyzickým i duchovním tělem, je to zážitek hluboké proměny lidské osobnosti ve zvíře, kterým v Americe bývá zpravidla Kojot, medvěd, havran nebo jaguár, na Sibiři a v Evropě různé druhy ptáků. L. E. Luna říká, že síla transformace šamana ve zvíře charakterizuje jeho moc a počet duchů-pomocníků, kteří mu v tom pomáhají.

Šamani koexistují s léčiteli kuranderos, ke kterým v poslední době pod vlivem civilizace občas konvertují, když ztrácejí etnickou identitu, nesnášejí se se šarlatány a občas se zvrhnou ve zlé čaroděje („brujo“) užívající pouze černou magii, nově se vyskytují pseudošamani, neošamani či falešní šamani. Šamani připravují i jedy.

Závislost lidí na přírodě dala šamanům obrovskou moc. Již v době euroasijského paleolitu žili zřejmě lidé hledající cestu k duchovním projevům světa, k duchům zvířat, o čemž svědčí mnohé jeskynní kresby a malby zvířat (paleoamerický šamanismus), nacházející se na celém světě (jeskyně Lascaux, petroglyfy na Sibiři i v Americe). Samy jeskyně byly totiž považovány za brány do mysteriózního světa duchů. První konkrétní údaje o asijském šamanismu pocházejí z Řecka ze 6. stol. před Kr. a o století později je již doložen šamanismus v samotném Řecku. Staré keltské legendy vyprávějí o legendárních šamanech, jakými byli možná i Merlin nebo Maab. Šamani byli voláni i k pomoci proti bleskům, k vyvolávání deště, k léčení, pro úrodnost polí, k získání lásky či bohatství. Rituální objekty k tomu požívané získaly označení posvátné oproti profánním z každodenního života. Šamanismus byl však nastupujícími institucionalizovanými náboženstvími na celém světě brán jako pohanský, zlý, démonický a jeho nositelé byli pronásledováni. Zcela svobodný a otevřený šamanismus v posledních několika stoletích byl pouze v Amazonii, částečně v Severní Americe a na několika zapadlých místech v Sibiři, kam nedosáhla náboženská či politická represe. K nim můžeme ještě počítat africké tradice „voodoo“ přenesené do Karibské oblasti a Brazílie („candomblé“, „macumba“) a zbytky v Oceánii a Austrálii (šamanismus v Austrálii). Šamanismus dal vlastně původ zvláštnímu americkému esoterismu, jehož manifestace nevidíme jen v Amazonii či v kulturách Severní Ameriky, ale v petrifikovaných formách i ve vysokých kulturách Mexika a Peru.

Šaman při extasi dosahuje různé druhy separace duše vzhledem k tělu podle modelů studovaných psychologií a fenomenologií náboženství, komparační historií náboženství a dalšími vědami. Podle C. G. Junga šamanské rituály probouzejí nevědomí a přibližují nás ke kolektivním a individuálním archetypům, jež nás uzavírají v naší psýché. Podle S. Freuda jsou remanentní, zbytkové psychiky jako psychické elementy příbuzné v mysli každého člověka z pradávných dob a jsou za jistých okolností vzkřísitelné. Instruktor C. Castanedy don Juan říká, že potřebujeme vzkřísit Nahual-nevědomí, což je to pravé a utajené místo, kde se nachází pravá čistá podstata člověka s instinkty a pocity získanými v dětství. A pak stačí vytěsnit Nodal-vědomí a se znalostí obou těchto částí naší duše rozvinout naší osobnost.

Praktiky šamanů můžeme vlastně považovat za formy meta-psychiky. Někteří odborníci vidí v počínání šamanů reflexy vrozených procesů v lidském mozku. Díky výzkumům neurochirurga Wildera Penfielda můžeme v mozku lokalizovat interakce pěti našich smyslů a identifikovat moduly aktivované emocemi. Začali jsme chápat i chemické procesy mozku, například vlivy chlorpromazinu na schizofrenii, imipraminu na deprese, chlordiazepoxidu na úzkost, a tak vznikl nový obor neuroteologie. Ta se věnuje procesům v mozku lidí zažívajících mystickou zkušenost a také tomu, jak určité rituální praktiky a drogy mohou napomoci či způsobit její zjevení. Neuroteologie zkoumá mozkové přenosy během meditací, modliteb a dalších forem náboženského vytržení a obecně transcendenci jako přesah skutečnosti. Tento nově vznikající obor jako by naplňoval ono famózní Einsteinovo prohlášení: „Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.“

M. J. Winkelman se domnívá, že šamani praktikující magicko-religiózní aktivity existovali pouze u kočovných, loveckých, sběračských a rybářských skupin. Šamanská role se u těchto skupin vyvinula na ekologické adaptaci psychobiologické základny transu a byla transformována do celé řady praktik jako důsledek sociální evoluce. A. L. Siikala dodává, že proces transformace šamana v léčitele či v média je důvodem rozpadu klanové struktury a stratifikace společnosti se vznikem kast a později i hierarchické společnosti a přechodem k usedlému způsobu života, potažmo k zemědělství. Podle řady výzkumů šamani-léčitelé žijí většinou už ve společnosti usedlé a živící se zemědělstvím. Winkelman rozlišuje čtyři typy magicko-religiózních praktikantů, tedy stupně v evoluci magicko-religiózních aktivit: 1) šaman, šaman-léčitel, léčitel 2) médium 3) kněz 4) čaroděj. První dva typy pracují při komunikaci s duchy se stavem transu, druhé dva ne. Trans je vlastně podle něj jistá institucionální báze. Šaman je proto typický projev společnosti nemající společenskou hierarchii, politické a administrativní organizace. Mediumismus se v Americe nevyskytuje s výjimkou černošských oblastí („candomblé“, „voodoo“). Na bázi konfliktu pracuje jen čaroděj, na bázi vlády zase jen kněz. Rozdíl mezi šamanem a šamanem-léčitelem vyvěrá podle těchto názorů ze společenských podmínek. Proč si je šamanismus podobný na celém světě napříč jazykovým a kulturním bariérám? Á. Hultkranz to vysvětluje jako výsledek podobných ekologických podmínek, v kterých žily lovecké a sběračské komunity. Šamanismus je podle něj fenomén vycházející z náboženských „nálad a citů“, což jsou zdroje navazující na psychologickou pózu lidí. Jinými slovy podobné životní prostředí determinuje nejen kulturu, ale i psychologický profil člověka.

Winkelman je přesvědčen, že všechny společnosti mají magicko-religiózní léčitele a používají měnící se stavy vědomí (ASC), což je potencionální základ universálního rozšíření šamanismu užívajícího transu jako léčitelskou aktivitu.

Šamanská role se transformovala podle A. L. Siikalové podle podmínek rozpadu klanové struktury a stratifikace společnosti. V oblasti Asie předpokládá čtyři typy šamanů:

1) šaman malých skupin (je charakteristický pro nomádní etnické skupiny Sibiře, kde šamanismus není pod klanovou kontrolou a šaman zde také nemá zvlášť vlivné postavení, jde spíš o rodinný šamanismus),

2) nezávislý profesionální šaman (více rozšířen u paleoasijských skupin jako například u Čukčů, kde není žádná politická hierarchie nebo organizační kontrola jeho praktik, kdo se cítí být šamanem, hledá jeho status a pouze jeho klienti rozhodují, zda je kvalitní a úspěšný),

3) klanový šaman (například mezi Evenky, Něnci, Amury, kde má šaman i roli vůdce a klan kontroluje jeho výběr, se uctívají i předkové šamanů),

4) teritoriální profesionální šaman (například v centrální Asii a jižní Sibiři, třeba mezi Kazaky či altajskými etniky, kde šamani mají znalost bohaté mytologické tradice zřejmě ovlivněné lamaismem, obecně řečeno rozpad klanové komunity a nástup hierarchické společnosti vede k profesionalizaci šamanismu).

Převedeno do oblasti Ameriky je první typ rozšířen u malých etnik Jižní a Severní Ameriky, třetí typ v Karibském okruhu a u větších etnik Mezoameriky a Severní Ameriky. Množství názorů na dělení šamanů je velmi pestré, zmiňme se ještě o dvou typech podle E. M. Loeba: šaman neinspirativní je vizionář, věštec, jasnovidec, který duchům naslouchá, šaman inspirativní zvaný též jako pravý šaman je ten, skrze něhož duchové hovoří.

Universální jsou formy iniciace s rituální smrtí, rozkouskováním těla adepta, vložením nových vnitřností s magickými krystaly, zmrtvýchvstání, cesty šamanovy duše mimo náš svět, provázení duší zemřelých do podsvětí. Tyto lety a zkušenosti se smrtí jsou manifestací lidské parapsychologie a archetypální struktury. Jsou to obrazy duchovních stavů. K šamanově komunikaci s duchy živých organismů a výměně informací s nimi může docházet na základě teorie DNA (Kosmický had) a v případě komunikace s neživými organismy na základě výzkumů kvantové fyziky a pohybů subatomárních částic. Vše je tedy v pohybu, ve chvění, a tím pádem lze navazovat spojení.

Altajský šaman

Šamanismus jsou tedy magicko-duchovní praktiky vyvolených osob pracujících pomocí magie v prospěch či v neprospěch určitých etnik cestou extatických spojení s duchy a božstvy v období kmenových společenství. Právě stav extase (je velmi variabilní, závislý na místních tradicích, představivosti jedince a na mytologickém kontextu), v kterém se jeho duše za pomoci duchů-pomocníků přenáší do světa duchů, do nebes i do podsvětí, aby tam osobně hledala původce nemocí a zla nebo ztracenou duši, je výrazně odlišuje od praktik ostatních mágů, kouzelníků, léčitelů a šarlatánů. Ti především využívají praktik magie nebo vegetalismu, kdy vegetalisté duchy sice vidí a komunikují s nimi, ale nelétají do jejich hájemství. Každý šaman však musí dodržovat pravidla, například určitou dietu, sexuální zdrženlivost či abstinenci, a když je nedodržuje, duchové jej potrestají nemocí i smrtí.

Někteří šamani se také postavili do aktivního odboje proti bělošské okupaci. Tím nejvýznamnějším hnutím šamanů-medicinmanů byl v Severní Americe Tanec duchů, založený na základě vidění medicinmana a proroka Wowoky. Dalším příkladem může být hlavní vůdce-šaman Kumanagotů Caigua. Misionáři pronásledovali šamany jako nositele ďábelských praktik a bezbožného pohanství. Zjistili velmi rychle, že si jsou v něčem podobní s čaroději a čarodějnicemi ve Starém světě, kteří také používali halucinogenní drogy, které je uváděli do transu a stavu létaní. Pro bělochy vůbec byly skupiny či davy indiánů, Mongolů, černochů či Aboridžinců tančících v transu podle rytmů šamanovy řehtačky či bubnu a mnohde pod vlivem drog, zvracející, oči převracející v sloup, křeče v tváři i po celém těle a nakonec padající téměř v kómatu na zem mezi zvratky, s bandami ožralů vzývajících démony. Kolonizátoři prostě nemohli pochopit duchovní bázi těchto obřadů a šmahem vše odsuzovali. Ostatně asi tak, jako tentokrát my šmahem odsuzujeme velké dunivé technoparty, kde se trhavě pohupují tisícové davy v transu a v drogovém omámení za doprovodu diskžokeje i několik dní. Naše mladá generace po duchovní prázdnotě posledních desetiletí začíná hledat vytržení z normálního života, pouze jim chybí ten správný šaman nebo guru, který by je vedl po cestě chápání duchovního světa. Naopak sám Ježíš byl mnoha etniky v Americe přijímán s porozuměním jako mocný šaman, který také přežil utrpení a svou smrt a uzdravoval lidi. Většina etnických skupin samotný kříž brala jako symbol čtyř světových stran, což jim bylo také velmi blízké.

Tlakem naší civilizace, která sice již nic nezakazuje, ale prostřednictvím třeba naftařských společností v Amazonii se mění sociální a ekologické podmínky kmenových společenství. Například u Kořánů se tím snižuje oblíbenost a počet rituálů „yajé“ u mladé generace. Sám šamanismus, i pod vlivem evangelických misií, jež „yajé“ zavrhují, pomalu konvertuje do podoby kuranderismu a léčitelství. J. Halifax říká, že nadaní šamani byli asi mnohem schopnější než naši místní psychotronici, ale ti dnešní šamani mají jen zbytky bývalých schopností.

Obecně šaman hájí život, plodnost a svět dobra proti smrti, nemocem, neštěstí, neplodnosti a zlu. Pravý šaman je proto rozeznán svými duchovními hodnotami a morální převahou. Původní názvy pro šamana vyjadřují jeho poslání, například „meneruwa“, „niérika“.

Hastobiga – Navaho medicine-man (The North American Indian; v.01)

Lone Tree – Apsaroke (The North American Indian; v.04)

Bonus: velmi sugestivní song od skupiny Heilung (youtube.com)

https://youtu.be/BcF9H8aPSNs

Zasvěcení šamana

Zasvěcení mající stejné obecné znaky po celém světě: predispozice a sklony, uzavřenost, nervová labilita, zdravotní problémy, učení společně se starým zkušeným šamanem („maestro“, „viejo“, instruktor, mistr, guru), získávání vitálních sil svého kmene prostřednictvím duchů zemřelých šamanů a svých osobních duchů-ochránců získaných při dlouhodobé kontemplaci v osamocení a v úzkém kontaktu s přírodou, zděděné schopnosti po příbuzných šamanech, nemoc, znalost tajné řeči šamanů. Kandidáti naslouchají instrukcím a popěvkům duchů či duchům zemřelých šamanů, od kterých se učí i všem tajemstvím magie. Básnické a hudební nadání je interpretováno jako výsledek komunikace s nadpřirozenými silami a ostatně i u nás chápeme hudební nadání jako dar boží (hudební nástroj). Po dlouhodobém až několikaletém utrpení s půsty alimentárními a sexuálními, vyučování technik magicko-duchovních praktik, ale i obecných znalostí léčení, po vysilujících tancích a zpěvech, někde za notných dávek halucinogenních drog, se učí dostávat do transu. Intoxikovaní novici při iniciaci dostávají vize, kdy poznávají svého ducha-ochránce, který je zpravidla zvířecí duch, jenž může získat i antropomorfní podobu, vidění o přenášení, odlétání na posvátná místa duchů či k samotným Stvořitelům. Během svého letu duše nechávají na zemi své mrtvé tělo, symbolicky umírají, aby po návratu opět obživly. Duch-ochránce může být i mrtvý příbuzný. U sibiřských a někdy i u amazonských adeptů je jejich tělo s vnitřnostmi duchy rozkouskováno na jednotlivé části, aby bylo po návratu z nebes a podsvětí zase složeno i s novými vnitřnostmi dodanými duchy zemřelých šamanů či duchy-ochránci. Ti do nich vkládají nadpřirozené vlastnosti ve formě magických předmětů, což jsou v Amazonii magický hlen, šipky či krystaly, mezi Eskymáky a na Sibiři magické vidění a slyšení. Na Sibiři či v Austrálii adeptovi vyndají a vymyjí mozek, uříznou hlavu, nebo mu ji prorazí oštěpem či propíchnou na několika místech tělo nebo jazyk („machi“). Jsou to jakési metafory vnitřní proměny budoucího šamana a jeho znovuzrození. Ničení jeho těla je projev vnitřního léčení, psychického uzdravování. Čím víc adept trpí, tím je lepším šamanem, anebo chce-li se šaman uzdravit, musí se nejdřív zničit.

Cesta utrpení a smrti je nutná pro poznání lidské bezmocnosti a získání pokory. Teprve potom se šaman může spojit s mocnostmi přírody a transcendentálního světa, protože procitne, prozře. Někdy i profánní jedinci po určitém životním traumatu, přežití katastrofy, třeba i s doživotním fyzickým poškozením, mají podobný proces duchovního procitnutí a pochopení pro duchovní rozměry lidského života. Nový šaman získává i další duchy-pomocníky, jak antropomorfní, zvířecí, rostlinné, tak i kosmické povahy. Když kandidát padne na zem jako mrtvý, starý šaman v Amazonii přeruší tanec a magickou holí udeří do země s výkřikem: „Zemřel!“ Součástí iniciace je tedy obecně vedle počáteční cesty utrpení, poznání smrti během iniciace (ve formě bezvědomí, agónie či klinické smrti], i zmrtvýchvstání, buď již vlastními silami či ještě díky šamanu instruktorovi. Iniciace šamana je vlastně zasvěcení smrtí.

U některých etnik novicovu duši jde hledat jeho „maestro“, aby ji navrátil do jeho těla. Pak se z novice stává svéprávný šaman. Kandidáti se však musí naučit i manuální práce, jako pěstovat tabák, vyřezávat šamanské sedačky, vyrábět magické řehtačky „maraká“ a magické hole. Učni musí dokázat, že dominují nejen duchům, ale že jsou schopni způsobit nemoc a smrt nepřátel pomocí magických substancí, jedovatých šipek či ostnů palmy „chonta“. U Kašibů jsou to rozdrcené listy, které pojídají při iniciaci a z kterých se stávají jejich magické substance, významný zdroj moci šamana.

Samotná iniciace je u většiny etnik proces velice aktivní. Kandidát není v extatickém transu pasivně ustanoven novým šamanem duchy, jako třeba u Taulipangů, ale například jekvanský „huuwai“ podle Daniela de Barandiarána dominuje nad těmito duchy a má je k své službě. Odlétá na svou nebeskou cestu do všech osmi nebeských vrstev, při které vítězí nad všemi překážkami zlých duchů a anektuje pro svoje obřady všechny výsady osmivrstevného nebe. V prvním získává moc foukání, zpěvu a liturgické posvátné řeči. Z druhého nebe si přináší šamanskou koncentraci a vyvolení. Z třetího a čtvrtého nebe si bere moc posvátné řehtačky „maraká“ a umění s ní zacházet. Z pátého si přináší znalost nápojů „ayuuku“ a „kaahi“.

V šestém nebi se poprvé setkává s třemi šamanskými ptáky, kteří budou jeho nejlepší pomocníci.

V sedmém nebi se naučí od šamanů svých předků ceremoniálnímu tajemství šamanismu. Zde získá množství vitální energie kmene jekvana. Nakonec kandidát navštíví osmé nejvyšší nebe a zde nepřímo obdrží od Stvořitele světa a lidí „Wanadiho“ božské „widiiki“, mocné čarodějné krystaly křemene. Svůj extatický trans zakončuje mrmlavým dialogem s duchy zemřelých šamanů a se zpěvy tří šamanských ptáků šestého nebe. Takto se stává vyvoleným par excellance a má přístup do všech posvátných zón.

Karibští Akawaiové v Guayanské vysočině ukončují iniciací několikaletá učednická léta, kdy se kandidát učil všem potřebným praktikám a znalostem. Jeho „maestrem“ může být buď šaman žijící anebo duše zemřelého šamana. V posledním roce prochází tvrdými půsty, pokud jí, tak bez masa a velmi málo, takže stále trpí hlady. Často tráví čas v osamocení pralesa a stravuje se pouze lesními plody. Pije vývary z kůry stromů, kterou zvrací, čímž přijímá ducha lesa „Imawali“. Novic se také musí naučit pít tabákovou šťávu, která přitahuje duchy, jež mu pomáhají létat. A také se musí k tomu učit zpívat hymny „malik“ čili „zpěvy létání“, „zpěvy křídel“. Duch tabáku je totiž spojován s duchem ptáka „kumalak“, což je druh luňáka, který je duchem-pomocníkem šamana a půjčuje mu křídla. Novic opitý tabákem, či spíše jeho duše, létá spolu s „kumalakem“, setkává se s duchy, které ho instruují. Jeho návrat indikuje sténání a rána o zem je známka jeho přistání. Znamená to, že šaman-instruktor vyhledal jeho létající duši a přivedl ji zpátky na zem. Tímto návratem se novic stává právoplatným šamanem.

U jiného karibského etnika Barama si starý šaman vybere několik adeptů. Vyučuje je výrobě řehtaček, pití tabákové šťávy provokující trans, zpívání magických hymnů k vyvolávání vodních duchů. Během iniciace novici freneticky tančí, kouří tabák a pijí jeho šťávu, až v extasi přijdou do kontaktu s duchy jaguárů. Pak sami cítí proměnu v šelmy, chodí po čtyřech a vrčí. Jako jaguáři procházejí ohněm a skáčí do řeky, kde loví ryby, čímž si zajišťují spolupráci s vodními duchy.

Je mnoho způsobů jak poslat duši novice do světa duchů: tvrdé půsty, vysilující tance, příjem množství kouře a tabákové šťávy. Díky vyčerpání a intoxikaci je novic připraven na extatický let do nebes, kde se dozvídá znalosti kouzel a léčení a spolu se svým instruktorem, starým šamanem dojde až na křižovatku Života a Smrti. Zde se i dozví o osudu duše po smrti člověka. S prudkou bolestí procitne na zemi, kdy starý šaman zakončuje zasvěcení zkouškou „maraké“. Na nahé tělo mu pokládá vyplétané dmychadlo, v jehož smyčkách jsou uvězněny stovky velikých mravenců. Jsou to Paraponera clavata, zvaná mezi indiány „24″, neboť z jejich jedu izolovaný poneratoxin vyvolává silné bolesti po dobu dvaceti čtyř hodin a doslova paralyzuje dotčené svaly. Svými žihadly v zadečcích a kusadly se zakusují do jeho těla včetně obličeje. Nový šaman „piai“ už umí zvládnout duchy, je schopen způsobit nemoc i smrt pomocí jedu či neviditelnými šipkami anebo naopak chorobu vyléčit. Duchové-pomocníci, ať již zemřelí šamani, duše zvířat či rostlin do něj často vstupují ve formě krystalů, které si ukládá i do svých řehtaček. A právě řehtáním si je může zase přivolat.

U Kubeů učednické období trvá asi půl roku. Skládá se z půstu alimentárního (jí pouze maniokové placky „kasave“ a pije vodu) i sexuálního, z vkládání magických substancí do těla (ostny, krystaly křišťálů, peří orla, pryskyřice), které mu později budou sloužit jako zbraně proti jiným šamanům či proti nepřátelům, z učení magických hymnů a obřadů včetně zacházení s posvátnou „maraká“. Společně s šamanem-učitelem pijí narkotický nápoj „kúria“ („yee“).

U Araukánců je před samotnou iniciací novicka „machi“ uzavřena na utajené místo, aby tam splnila všechny podmínky k obřadu. To již má za sebou několik let učení, poznávání diagnostiky nemocí, léčivých rostlin, praktikování různých forem léčení, hraní na buben a zvonění na rolničky, komunikování modlitbami s duchy, zpívání, tančení a až nakonec umění transu. K ceremonii se přichystá především posvátný žebřík „rewe“, symbol profese „machi“ připomínající Kosmický strom, prostor se vyzdobí větvemi a listím kanely (Canella alba) a vavřínu (Laurus nobilis). Novicka pije množství fermentovaného nápoje „chicha“ z kukuřice, který ji dodal její mistr a jenž otvírá vstup duchům. Následuje symbolická výměna očí a jazyka mezi „maestrem“ a novickou, aby mohla duchy vidět a mohla s nimi i mluvit. Do břicha jí vrazí silnou naostřenou jehlici, kterou vytáhnou zády ven, aniž by cítila bolest a rána byla vidět. Pak se obětuje lama a uvařené srdce se rozdává všem asistujícím. Přítomné šamanky „machi“ v rámci obřadu předvádějí svoje schopnosti a talent. Dostávají se do transu tancem a pitím halucinogenních drog. Jak do nich vstoupí duch, začnou skákat a běhat sem a tam, potit se a provokovat kolektivní halucinace. Vyvolávaní duchové se usazují v koruně posvátného stromu „maqui“ [Arístotelia maqui) vyzdobeného květinami „copihue“ (Lapageria rosea), korálky a mechem.

Kandidátka v ponču a s náhrdelníkem z listů „copihue“ se postaví na ovčí kůži. Iniciace simuluje léčení. Přítomné „machi“ jí začnou sát zlo z prsou, z břicha a hlavy s takovou intenzitou, že se objeví krev, kterou očistí listy skořicové kanely a napuchlou kůži omyjí mokrými listy kanely. Začíná zpěv, bubnování na buben a řehtání na řehtačku. Novicka tancuje drobnými krůčky, rozhazuje větvičky vavřínu a kanely. Ostatní přítomné „machi“ ji v duchu doprovázejí, až jedna z nich začne tancovat a bubnovat se zavřenýma očima a pak i skákat před kandidátkou. Na druhý den se vše opakuje a ceremonie vrcholí obětováním berana, kdy ještě tlukoucí srdce obdrží nejstarší „machi“. Novicka je uložena na deku. Jedna „machi“ ji drží hlavu, zatímco další jí vytáhnou jazyk a ostřím nože ji oškrabují povrch jazyka. Nakonec jí jazyk proříznou a vloží do něj list kanely. Rituální lék na rány novicky je aplikace šťávy z ovoce kanely, která působí nepřekonatelný pálící žár, z kterého jazyk na několik dní napuchne. Pak se novicka uchýlí pár dní, v případě, že je vdaná, až na několik měsíců do ústraní. Některé historické zprávy upozorňují i na to, že „machi“ novice a novicky během klausury před jejich iniciací zneužívaly.

V Severní Americe jsou součástí iniciace především vidění, vize, kterých se u běžné iniciace dospělosti všech chlapců a dívek dosahuje půsty, samotou a trýzněním, aby spatřili svého ducha-ochránce. U kalifornských Šastů je vize profesionálním atributem šamana, jehož dosahuje cestou transu. Zdejším šamanem se spíš stává labilní jedinec, u nějž je stav transu kataleptické povahy, která jej uvádí do snění a do bezvědomí. Následuje zpětné navrácení k životu, jež prezentuje jako záchranu vlastního života. Kmeny jižní Kalifornie používají k vyvolání transu jedovatý durman, takže někdy při silnější koncentraci upadají chlapci i do několikadenního komatu a občas i umírají. V celé Severní Americe je stejně jako kdekoliv jinde na světě součástí iniciace šamana nebo člena medicínské tajné společnosti obdobný princip mučení, extatická zkušenost smrti a zmrtvýchvstání.

Obrázek: Mandanský obřad O-Kee-Pa (George Catlin, 1832)

U sibiřských etnik bývá hlavní součástí iniciace proces rozkouskování těla, který je složitější a propracovanější než třeba v Americe. U Jakutů podstupovali adepti tento proces třikrát za sebou. Často při něm dochází nejen k oddělení všech údů, ale k důkladnému očištění kostí od masa, vydloubání očí z důlků, vylití všech lidských tekutin. Někde jeho oddělená hlava pozoruje celou akci rozebírání vlastního těla duchy, kteří jeho maso snědí, čímž mu dodávají schopnosti léčit příslušné části těla. Jeho tělo pak pokryjí novým masem, dodají novou krev i nové oči, aby měly nadpřirozené schopnosti a vidění. U Evenků je kandidátovo tělo rozkouskováno a krev vypijí zlí duchové „saargi“, kteří jsou vlastně duše mrtvých šamanů. Všechny tyto způsoby iniciace jsou metaforou pro psychickou fragmentaci.

Extatickou zkušenost s rozkouskováním těla zvanou ettenii najdeme i mezi Eskymáky, která je však doplněna pozorováním své vlastní kostry, mystické schopnosti nazývané „quamanek“. Vyžaduje to hodně fyzické askese a duchovní koncentrace. Jde o duševní proces, kdy se adept promění v kostru, čímž dokládá odloučení od profánního lidství. Starý šaman mu také vyjme duši a předá mu do mozku tajemné světlo „an-gákok“, které mu umožní vidět v noci, do budoucnosti i tajemství lidí či vidět ztracené duše.

V Austrálii medicinmana zasvěcuje podle A. V. Howitta nadpřirozená bytost „Ngatya“ rozevřením jeho těla a vložením magických křišťálů do břicha. U jiné australské skupiny zabijí kandidáta totemoví hrdinové, otevřou mu tělo a orgány mu nahradí magickými substancemi, ale součástí iniciace je i jeho výstup do nebes nebo do podsvětí. Podobné představy najdeme i na malajském poloostrově u Semangů. Dajakové mají pro šamany „mananga“ tři stupně iniciace: dotýkání adeptova těla starými šamany (zřejmě předávání magických substancí), symbolické otevírání hlavy s vyčištěním mozku, aby pochopil tajemství duchů a nemocí a nakonec extatická cesta do nebes.

Zcela ojediněle se šamanem stane vysoce schopná a silná osobnost s mnoha predispozicemi, která si sama připraví vlastní školení a cestu plnou utrpení, půstů a odříkání k iniciaci, kdy za pomocí nadpřirozených sil, které si získal na svoji stranu, sám sebe vyvolí. To je například případ Takumy (šaman Takuma), současného šamana Kamayuráů.

Zdroj:
ZELENÝ, Mnislav. Malá encyklopedie šamanismu. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7277-276-6.

Video: youtube.com
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org
, Edward S. Curtis – The North American Indian (1907-1930)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šaman