Blog,  Magie,  Rituál

Invokace

Invokace je nejčastější formou komunikace s transempirickými bytostmi. Invokační praxe je velmi starou metodou pocházející až z dob starověkého Řecka. I přes různá varování není nutné se (za dodržení určitých pravidel) čehokoliv obávat. Níže popisuji jak si sestavit vlastní „invokační rituál“.

Historie

Invokace (lat. invocatio = „zvolání, vyvolání, vzývání, zaříkávání“) je původní způsob komunikace s božstvy a bytostmi sahající až do počátku věků (pozn. evokační způsob vznikl až mnohem mnohem později).  Křesťanské ceremonie jsou pokračováním původních pohanských invokačních rituálů (došlo pouze ke změně bytosti a potlačení pudovosti).

Invokace se používala během celého středověku také jako úvod důležitých listin, jde o tzv. Chrismon. Byla vyjádřena symbolem (kříž, labarum, „C“) nebo krátkou formulí. Vzývání Božího jména na počátku textu mělo sloužit k upevnění a trvalé platnosti textu.

Obr.:
-Invokace In dem namen der heiligen und ungeteilten dreifaldikeit amen v listině města Mostu (1440), autor Hadonos, Wikimedia Commons, CC BY-SA.JPG
-Invokace We gmeno bozie amen v listině Tomáše Behma z Konobrž (1491), autor Hadonos, Wikimedia Commons, CC BY-SA.JPG
-Invokace In nomine domini amen ve vidimu pražského administrátora Jana Žáka (1516), autor Hadonos, Wikimedia Commons, CC BY-SA.JPG
-Chrismon a verbální invokace In nomine sanctae et individuae trinitatis v listině Jindřicha III. (1053), Wikimedia Commons, CC BY.jpg

Obecné informace a zkušenost

Invokace je kontakt s entitami na duchovní – mentální úrovni. Nesouhlasím s tvrzením určitých skupin na poli české magické (pseudo-magické) scény, že invokováním se člověk stává tím co invokuje, čímž prý hrozí strašné následky. Tyto skupiny straší změnou fyzickou, psychickou, hormonální, metabolickou, emoční, stravovací, vše vedoucí k nemoci, smrti či sebevraždě.
Z vlastní bohaté zkušenosti mohu potvrdit, že k ničemu takovém nedochází. Jediné nebezpečí je snad možná akcentace některých aspektů u již psychicky narušených osob.
Kontakt s entitami je jako videohovor s peruáncem, chat s egypťanem nebo skajpování s laponcem.

Invokace vs. posedlost

Invokace je někdy připodobňována k posedlosti i když je mezi nimi mnoho rozdílů. Jediný společný prvek je  zdánlivé „pozvání“ (anglicky: invocation/invitation) entity do svého vědomí. To ovšem také není úplná pravda, jelikož mág pracující invokativně si ve vědomí vytvoří jakýsi oddělený „prostor“, ve kterém s entitou komunikuje a po jejím odeslání tento prostor opustí.

Některé magické spolky mají pro tento druh práce již vybudovaný tzv. Astrální chrám se všemi nutnými zabezpečovacími prvky (dveře, klíče, integrita atd.), který pak nahrazuje nebo doplňuje individuální „prostor“.
Posedlost = nevědomé (většinou) ovládnutí vědomí i těla člověka
Invokace = vědomá a řízená komunikace v „diskrétní“ vzdálenosti

Praxe a postup invokace

Podle mnoha hermetických škol a směrů, by k invokacím neměl přistoupit člověk bez určitého „magického výcviku“ ducha. Jde o posílení integrity, vůle a imaginace, vyváženost osobnosti, hermetické znalosti, techniky atd. Několik knih zabývající se touto tématikou: 1. Bardon, František : Brána k opravdovému zasvěcení; 2. Weinfurter, Karel : Ohnivý keř; 3. Lasenic, Pierre : Hermetická iniciace a Kniha prací;

Při invokaci se cíleně volá konkrétní entita pomocí její signatury, invokační formule a korespondujících předmětů (pro zesílení funkčnosti a účinku).
Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný „jedině a absolutně správný“ recept!
Rituální invokace: nejlepší způsob kontaktu; časově i technicky náročné; struktura rituálu: adorace, deklarace, apelace, konjurace, recepce, valedikce, adorace. Dle zkušenosti vhodné pro faustovské bytosti.

1. VÝBĚR ENTITY

Entita pro invokační praxi se vybírá podle pracovního modelu ze kterého se vychází.
1 Astrologická aktivita / nativita operatéra.
Pro vlastní výběr tedy stačí znát postavení slunce v den a hodinu plánované invokace či narození.
Nejlépe je pravděpodobně zpracováno tzv. 72 géniů merkurské sféry (9. Aladiah = 16-20st. Býka; více: Quintscher: Adonistická kabala; Iglauer: Kabalistická astrologie).

*2 Kompetence. Entita, která je nejbližší záměru či otázce (např. Berith/Goetia – tajemství transmutace; Buer/Goetia – tajemství bylin; Barbuel/Faust – mistr tajných nauk a pokladů; Frimost/Grim.Verum – moc nad ženami; Morail/Grim.Verum – neviditelnost; Emzher/Bardon – ovládání živlu vody; Caboneton/Bardon – astronomie a astrologie; atd.).

*3 Individuálně. Při práci s entitami bez uceleného systému (božstva, new-age entity, apod.) je kritérium výběru individuální (např. vyhovující určitému ročnímu období či svátku (v případě pohan.božstev) podporující nějaký aspekt či vlastnost, na němž zrovna pracuji atd.)

2. SIGNATURA ENTITY

Signatura entity je klíčový prvek invokace (i evokace). Signatura je její volací znak (pečeť, pantakl).
U mnoha a mnoha zavedených entit jsou jejich signatury běžně dostupné v grimoirové literatuře nebo i na internetu. Pak stačí tuto překreslit na dostatečně velký papír (i s ohledem na korespondence). Co se týká barev, tak pokud nejsou vyloženě dané, lze postupovat analogicky dle přiřazené planety či živlu nebo zůstat u černé či fialové.
Pokud signatura není k nalezení, je nutné si ji vytvořit. K tomuto účelu slouží několik metod.

1. sigilizační čtverce (pro planetární entity);
2. metoda devíti komor Aiq Beker (podobné jako tzv. Pigpen Cipher používané Zednáři);
3. Spareova metoda spojením liter (viz Sigilická magie);
4. sigilizační růžice (hebrejská, řecká, římská) ;
5. automatická kresba ve změněném stavu vědomí;
6. „stažení“ z astrálu.

Mág, který chce invokovat musí minimálně 3 z těchto metod znát! Proto je zde nebudu detailně rozebírat.

3. VOLÁNÍ ENTITY

Pro nasměrování vědomí a přivolání entity se krom signatury používá i tzv. volání.
Stejně jako u signatur, tak i volání jsou mnohdy daná či již někým vytvořená. Opět poukazuji na zmiňovaných 72 géniů, kde je volání hotové a to v několika variantách (Quintscher, Kabelák, Moučka).  
Pokud volání není, je nutné si ho vytvořit. Stejně jako u signatur existuje několik variant vytvoření. Výběr varianty záleží na druhu a původu entity (např. indického démona nebudu volat úryvkem ze Starého Zákona, nordická božstva orfickým hymnem, apod. Ovšem chaosmagicky je možné vše.)

1. Úryvek z bible (nejčastěji žalm) v jednom z biblických jazyků, tedy hebrejsky, řecky, či latinsky (česky to lze též, ale nedoporučuji)
2. Úryvek ze starých textů – podle původu (národnosti) entity se vybere vhodný text (čím starší tím lepší).
3. Vlastnoručně sestavené volání + převod do jazyka
     a, uranská barbarština (osvědčené a funkční)
     b, jazyk blízký entitě (pro volání slovanských entit se velmi osvědčila bosenština; jinak třeba: velština, finština, islandština, aj.). Viz: www.translate.google.com
     c, nechat v češtině (veršované hymny a volání)
4. Univerzální volání
     a, hotové (např. Osola mica rama lamani. Volase cala maja mira salame. Viemisa molasola Rama Afasala Mirahel Zorabeli  Assaja)
     b, vlastní (většina mágů má sestaveno vlastní volání, které má univerzální využití v magické praxi)

4. KORESPONDUJÍCÍ PŘEDMĚTY

Pro zesílení invokačního účinku a snazšího přivolání entity se používají tzv. „korespondující předměty“. Jde o předměty, které úzce souvisí s nativitou entity (buď dle její planetární signatury nebo kompetencí a vlastností).
Mezi předměty řadím hlavně tyto:

1. mytologicko-historické (např. soška či obrázek entity, dobové předměty [mince, keramika …], atributy [Thor=kladivo, Lada=obilí …] apod.)
2. kuřidla a vůně (dle vhodnosti a historické či geografické provázanosti, místní entita = místní kuřidlo)
3. animalia (sošky či části korespondujících zvířat, obrázky, kosti apod.)
4. plantae (různé části stromů a rostlin)
5. mineralia (polodrahokamy i obyčejné nerosty, lépe v surovém stavu-netromlované)

5, INVOKACE

Invokaci je lepší provádět ve více lidech. Ne kvůli tomu, že by to bylo nebezpečné, ale spíše pro společné sdílení vizí a lepší následnou analýzu kontaktu s entitou.

Obecně:
1. příprava místa (korespondující předměty)
2. viditelně umístěná signatura
3. krátká meditace, či uklidnění těla i ducha (anebo tzv. „praxe aktivaci šišinky“)
4. koncentrace na signaturu (otisknutí do paměti, aby byl člověk schopen ji vizualizovat i při zavřených očích)
5. několikanásobné volání (počet dle planetárního čísla, analogicky či intuitivně)
6. zhasnutí světel v místnosti (pro lepší koncentraci)
7. vizualizace dveří či brány, na nichž je obtištěna signatura entity
8. rychlý vstup + komunikace (v ohrožení vizualizace pentagramu apod.)
9. výstup a návrat do „těla“ pomocí vůle
10. interpretace vizí (symbolický jazyk, výklad často závisí na hermetickém vzdělání)
11. nezapomenout sledovat následné sny či případné zvláštní jevy v běžném životě (mohou souviset s entitou)

Obr.: Leighton, Frederic (1830-1896) – Invokace / Curtis, Edward S. – Dakota Invocation (photo, 1902) / Doré, Gustav – Invokace

Zdroje:

*Grimoáry on-line: www.hermetics.org/library/Library_Grimoires.html
*Knihy: Veselý, Josef – Magie, Magie pro pokročilé, Příručka vysoké magie (Praha : Vodnář, 2001-2009); Kefer, Jan – Theurgie magické evokace (Praha : Trigon, 1991); Hulse, David Allen – Magické klíče I, II (Praha : Volvox Globator, 1998-1999); Kabelák, František – Kniha tajemství velikého šému (Brno : Horus, 1998); Clavicula Salomonis = (Klíč krále Šalamouna) (Mšeno u Mělníka : OLDM, 2009); Moučka, Ladislav – 72 talismanů merkurské sféry (Praha : Půdorys, 1998); Bardon, František – Praxe magické evokace (Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000); Quintscher, Rah Omir – Adonistická kabala (původní spis ze 14.7.1930, grimoar.cz)
*Astrologické programy: Astrolog32 (cz, zdarma), Astrolog 5.41-Pullen (en, zdarma), Solar Fire (nejlepší!, kdo umí tak též zdarma), Nebeský kalendář (cz, zdarma), Johannes (cz, placen)
*www: grimoar.cz, luzs.cz, wikipedia.org, zridlo.net, okultismus.mysteria.cz, aj.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Invokace