Blog,  Magie,  Rituál

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu jak talisman či amulet připravit.

Obsah:

Úvod
Materiál a nástroje
Svěcení nástrojů
Příprava a výroba pantaklů
Svěcení pantaklů
Příklad výroby pantaklu
Další pantakly
Užití pantaklů
Planetární hodiny
Odkazy a zdroje

Úvod

Talisman

„Talis ma“ – arab. „magická značka.“ Talisman přitahuje příznivé planetární vlivy. Nejčastěji prsteny nebo gemmy, nebo magicky preparované předměty (např. rostliny, kosti..) uložené v koženém váčku na krku (viz „indiáni“). Talismany nutno zhotovovat rituálním způsobem a astrologických souvislostí. Lévi: „…když byl velmi unaven, vystoupil ještě na vzdálený Montmartu a sebral tam obyčejný kamínek…“ – předmět na jehož získání vynaložíme úsilí a oběť je dobrým talismanem (je magicky dynamizován). Groetzinger: „… moc talismanu se posílí evokací žádaného démona, který souvisí s povahou talismanu. Při evokačním rituálu za přibývající luny se talisman vysune mimo ochranný kruh…..“

Mescalero Apache Indian Medicine Bag – 1880.jpg

Amulet

Amulety jsou známy z nejstarších dob. Jsou založeny na víře v ochrannou moc (odpuzují zlé) určitých věcí (kameny, rostliny, znaky…). V Chaldeji byly amulety pokládány zároveň za léčivé (ve formě sošek božstev přikládány na nemocné tělo). V křesťanství: posvěcený křížek, škapulíř… Nejsou-li ale amulety zhotoveny magicky, mohou mít jen sugestivní vliv na mysl. Na rozdíl od pantaklů však amulety nemají způsobilost koncentrovat a polarizovat fluida, nýbrž pouze rušit nepříznivé vlivy indukcí opačné vibrace!

Pantakl

„Pantakl“ – řec. „vše-vysvětlující. Magický obrazec vyrytý do kovu nebo nakreslený na pergamenu, jehož se v magii používá k poutání sil. Zhotovování pantaklů je rituální a musí být magicky posvěceny. Pantakly jsou čistě osobní. Piobb: „Talismany pomáhají polarizovat fluida, kdežto pantakly obsahují již fluida polarizovaná.“ Magicky posvěcený pantakl je magickou formulí fixovanou na podkladě, který svou korespondencí k ní posiluje její magický vliv – pantakly se stávají kondenzátory přesně usměrněných sil.

Citáty

Agrippa: „Pentakly jsou ona posvátná znamení, která nás chrání před zlými vlivy a krotí škodlivé démony, zatímco dobrodějné duchy prý mohou přivábit, aby nám přispěli na pomoc. Pentakly sestávají z písmen a jmen duchů vyšších hodností nebo svatých figur z Písma a jiných svatých Zjevení, z vhodných pasáží z Písma neb o z geometrických figur a složenin z různých Jmen Božích.“ (6)

Papus: „Talisman je přesný obraz tvůrčích sil astrálna.“ 

Nakonečný: „Věci -dole- zhotovené za určitých podmínek mohou proto vyvíjet vliv na věci -nahoře-, tj. na svět astrálu, přitahovat jaksi jeho síly a jeho prostřednictvím ovlivňovat průběh dění, odehrávajícího se -dole-. V podstatě tu tedy jde o poutání magických sil na určité předměty, což se děje rituálním způsobem a za odpovídajících astrologických korespondencí.“

Guaita: „Magikova myšlenka je tu vyjádřena volbou a uspořádáním charakterů a jeho vůle je vtištěna do samého kovu hmotnou námahou rytí, jež musí provést sám. Hvězdný vliv a lidská vůle, slaví svůj tajný sňatek v obřadu posvěcení, které provede mág v příhodnou astrologickou hodinu za pomoci invokovaných elementálů a planetárních géniů“.

Piobb: „Užitečnost těchto symbolických obrazců uznávají všichni autoři. Neboť věda magická zcela na nich závisí, jimi počíná i končí. Pantakle jsou dvojí: 1, universální – jichž užíváme ku vzývání a zaklínání duchů; 2, speciální – k vlastním potřebám.“

Mechanismus působnosti talismanů lze vysvětlit analogicky ke konceptům magie (démonologický, energetický, psychologický, informační).

Materiál a nástroje

Mág nikdy nemá použít nástroje nebo pálit vůni nebo užít oheň či vodu, které nebyly posvěceny (1). Posvěcené nástroje nesmí být použity na nic jiného!

1. Látka na kterou se kreslí = planetární kov, pergamen či kůže panického zvířete, ručně zhotovený papír s ohledem na astrologické vlivy, březová kůra sbíraná za úplňku.

2. Jednoduchý nebo lépe složitý fluidický kondenzátor univerzální či planetární (výroba viz zdroj (4) str.166-171).

3. Nástroje = Nůž, nůžky, kružítko, tužka, inkousty (CMYK), pero, štětec.

4. Ochrana = hedvábí (černé, fialové nebo planetárně dle záměru). Slouží k co nejdelšímu uchování „náboje“.

Svěcení nástrojů

Agrippa: „… každé světící jednání vyžaduje světlo. Ten, kdo bude světit po vyslovení modlitby, požehnal dýchnutím a musí si být plně vědom své síly a moci a plně soustředit svého ducha na to, co bude dělat. Při svěcení nástrojů a jiných věcí, sloužících tomuto umění, postupujeme podobně; kropíme je svěcenou vodou, vykuřujeme je, mažeme posvátným olejem, opatřujeme je posvátnými znameními, užíváme božích jmen a připomínáme příslušná místa z Písma svatého.“ (6)

1. Nachystat oltář dle zvyklostí mága, zapálit svíci
2. Adorace božstvu
3. Okouřit jalovcem
4. Přiložit ruku a pronést modlitbu: „Asophiel, Asophiel, Asophiel, Pentagrammaton, Athanatos, Eye, Eye, Eye, Kellon, Kelloi, Kelli“ (1). nebo „O Adonaji, Jahve-Cebaothe, ó svrchovaný Otče, stvořiteli nebi i země, čtyř živlů a duchů, zaklínám Tě Tvými mocnostmi a silami, abys posvětil tento ….. , který byl ku Tvé cti připraven. Zažehnávám tě ….. Pravdou, životem, Věčností, Stvořením vyšlým z Nicoty, by nic nebylo mým než Čistota a Ctnost.“ (9)
( Modlitbu možno nahradit dle víry mágovy či dle povahy pantaklu.)Piobb: „Modlitby jsou magické úkony, v nichž fluidickým nosičem jest Slovo. Jsou tedy modlitby různé a každý magik se modlí své. Každý operatér má si složiti modlitby sám, přizpůsobené jeho síle a vyzkoušené“. (9)
5. Dýchnout na nástroj (Gen.2.7: „…vdechl do jeho nozder dech života …“) – posvěcení a ukončení

Příprava a výroba pantaklů

Výroba každého talismanu je opravdu malou magickou operací; proto se v tom badatel musí stále cvičit (1).

– používám zde slova „pantakl“, možno ho ovšem ve všech formulacích nahradit dle libosti slovy talisman, amulet aj.

1. určení problému či záměru (formulovat krátkou větu – DŮLEŽITÉ, viz vynechaná místa při svěcení…)
2. přiřazení planety / zodiaku
3. podle planetárních korespondencí určit tvar
4. sigilizovat problém či záměr a jméno osoby, které bude talisman patřit (viz Sigilární magie)
5. dle kompetencí a zamýšleného záměru zvolit vhodnou bytost (elementála, génia, anděla, démona apod.)  a vyhledat jejich signatury (zdroje: např. Bardon/Praxe m.e., Veselý/Magie II, různé grimoáry, apod.). Pokud signatura chybí, možno sigilizovat známými metodami (čtverec, růžice, 9komor, spojení liter)
6. doplnit Boží jméno, archanděl/planetární démon/vládce/inteligence (vč. sig.), planetární pečeť a čtverec (viz Papus/Planetární tabule)
7. zvolit úryvek z bible vztahující se k záměru v hebrejštině, latině nebo řečtině (program Davar4: www.davar3.net)
8. připravit pergamen; zadní stranu napustit jakýmkoliv fluidickým kondenzátorem
9a. LÍC: popsat připravenými texty a signaturami;
9b. RUB: planetární pečeť (Agrippa) nebo symbolická figura (Paracelsus)
! s výrobou je možno začít kdykoliv, dodělat nutno v planetární hodině, viz tabulka níže
10. k hotovému pantaklu možno také fyzicky připojit nějaký planetární předmět
11. posvěcení také v planetární hodině

Svěcení pantaklů

Talismany se světí za přibývající Luny a úplňku, amulety za ubývající Luny a novu! Při svěcení je třeba věnovat náležitou pozornost výběru správného okamžiku, protože talismany posvěcené v nevhodnou dobu jsou nejen neúčinné, ale mohou být i škodlivé.

Deset způsobů nabíjení dle Bardona (4)

– n. pouhou vůlí ve spojitosti s imaginací
– n. zhuštěnou časovou životní silou a impregnací přání
– n. upoutáním elementárů, elementálů, bytostí, které mají žádoucí účinek vykonávat
– n. individuálními a tradicionelními rituály
– n. magickými formulkami, mantramy, tantry atd.
– n. hromaděním živlů
– n. elektrickým a magnetickým fluidem
– n. nahromaděním světelné síly
– n. pomocí elektromagnetických voltů
– n. sexuálně-magickými operacemi

1, OBECNĚ

– rituální očištění všech pomůcek pro svěcení
– umístění předmětů na oltář
– meditace o záměru
– očistný rituál (modlitba, bannishing)
– rituál svěcení
– rituální ukončení (dle Tysona: kabalistický kříž + „Při síle nejmocnějšího jména JodHeHeVau, tento rituál nabití talismanu Slunce je v pravdě ukončen“ + 4x tlesknout + zkřížit paže + setrvat v mlčení) (2).
– uschování předmětů
– zabalení pantaklu do hedvábí

2, PRAKTICKY

Exorcismus místa
„Bože věčný, moudrý, silný, mocná Bytosti, přijď na toto místo a posvěť je svou přítomností a vznešeností, aby zde  sídlila čistota, cudnost a plnost zákona, a stejně jako kouř tohoto kadidla stoupá až k Tobě, Tvá síla a Tvé požehnání ať sestoupí na toto místo. Ó vy, andělé a vy, duchové, buďte přítomni tomuto posvěcení pravým Bohem , živým a věčným, jenž vás stvořil z ničeho, stejně jako mne, a jenž mne může v okamžiku uvrhnou nazpět i s vámi v nicotu svou moudrostí. Amen.“ (1)
– provést jakýkoliv vymítací osobní rituál (Malý pentagramový, Hexagramový, Hvězdný rubín, IAO apod.)
– zapálit černou a bílou svíci
– mezi ně připravit pohár s vodou, vhodné planetární kuřidlo a misku se solí
– pantakl položit na hedvábí, do kterého se také po posvěcení zabalí (barva dle planety nebo univerz. fialová)
– očistná modlitba:

„Buď ke mně milosrdný, ó Bože, zahlaď mé viny. Omyj mě od veškeré špatnosti a zbav mě mých hříchů. Očisti mě yzopem a budu čistý, umyj mě a  budu bělejší než sníh. Dej mi čisté srdce a obnov ve mně ducha Pravdy, ty, který jsi Korunou
+ (dotknout čela)
a Královstvím + (pohlaví)
a Mocí + (L rameno)
a Slávou + (R rameno)
a věčným Zákonem + (střed hrudi).
Amen + (ukázat na plamen svíce).
– nad hlavou nakreslit rukou po směru HR kruh +
„Rozprostírám tento planoucí kruh moci. Nechť do něj nevstoupí žádné zlé nebo rušivé vlivy.“ + představa, že ho rukou stahuji až k zemi.
– před sebou do vzduchu nakreslit zažehnávací pentagram země +
„Čistou branou pentagramu vcházím do říše nekaždodenní skutečnosti“ + gesto rozhalení závoje a se zavřenýma očima skrz něj fyzicky projít (krok dopředu)
– vzít pentakl do ruky  + „Tento pantakl…. zde vyslovit Větu“
– 3x postříkat vodou + „Světím tento pantakl vodou aby…. „
– 3x okouřit kuřidlem + „Světím tento pantakl ohněm aby….“
– 3x na něj dýchnout +  „Světím tento pantakl vzduchem aby….“
– 3x posolit + „Světím tento pantakl zemí aby….“
– vizualizovat světelnou kouli sestupující a sjednocující se s pantaklem
– pokapat svou krví (NEDĚLAT pokud je pentakl pro jinou osobu) +
„Spojuji tento pantakl se svým životem aby….“
– zabalit do hedvábí
–  před sebou do vzduchu nakreslit zažehnávací pentagram země +„Čistou branou pentagramu odcházím z říše nekaždodenní skutečnosti“ + gesto zahalení závoje a fyzicky odejít (krok dozadu)
– provést jakýkoliv vymítací osobní rituál (Malý pentagramový, Hexagramový, Hvězdný rubín, IAO apod.)

PŘÍKLADY SVĚCENÍ

Veselý, Josef – Magie, str. 299-304
Bardon, František – Brána k opravdovému  zasvěcení, str. 201-209

Příklad výroby pantaklu

1. pantakl pro Petra K. –  problémy se zády a páteří (bolesti); „Tento pantakl uzdravuje záda a kosti Petra K.“
2. kosti = Saturn
3. tvar = trojúhelník
4. sig.1=Petr K., sig.2=Uzdravuje záda a kosti
5. Archanděl Rafael = Bůh léčí, Cafkiel = Boží znalost
6. Boží jméno Saturn = JHVH Elohim; arch. Kasiel (neužit); int.Agiel+dém.Zazel (neužiti); čtverec+pečeť
7. Přísloví 3-8: To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro občerství (2x)
משלי ג-ח : רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך
8. pergamen z kozinky (knihařský), velikost cca 12x12cm, napuštěn složitým fl.kond. dle Fr.Bardona
9. popsání tenkou propiskou, dokončení v denní hodinu Saturna v sobotu
10. nevyužito
11. posvěceno dle rituálu v přírodě v hodině saturnově
Doplněk: 4x HE znak JOD (Boží jiskra, nabití a posílení pantaklu a záměru ve 4 světech ABIJA)

Pantakl pro Petra K.

Další pantakly

1. Talisman Luny (2)

Chrání před nebezpečím cestování po vodě, získává přízeň lunárních duchů ovládající déšt. Prst ukazuje na Boží jméno El, pod ním anděl Abariel. Žalm 56,12: V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?

2. Talisman Venuše (2)

Získání lásky osoby po které toužíme. Ovládá jej anděl Monachiel, který se vzývá v den a hodinu Venuše. Uvnitř napsána jména: JHVH, Adonaj, Ruach, Achides, Elmiel, Monachiel a Degaliel. Genesis 1,28: A Bůh jim požehnal a řekl jim. „Ploďte a množte se a naplňte zemi a podmaňte ji.“

3. Talisman Slunce (2) (Metatronova pečeť)

Jedna z nejsilnějších pečetí! Propůjčuje sílu Božího jména El Šadaj, jehož jsou poslušni všichni tvorové a andělé před ním padají na kolena. Uprostřed hlava anděla Metatrona. „Hle, tvář a podoba toho, skrze nějž byly stvořeny všechny věci a jehož všichni tvorové poslouchají.“

Konstrukce: Metatronovu pečeť můžeme zhotovit pouze jedinkrát v roce a to 21.3., kdy Slunce vstupuje do znamení Berana. Pečeť tvoříme právě v té chvíli, kdy je Slunce na rozhraní znamení Ryb a Berana. V tomto okamžiku je totiž podle tradice možno nahlédnout za záclonu času (čas nutno upravit dle pravidel astrologické a magické vědy).

Pečeť Metatronovu užíváme při slunečních dílech nejvyšší důležitosti, pro osobní ochranu a samozřejmě – k osobní reintegraci (v) Adama Kadmona!

Užití pantaklů

Piobb: „Talismany nepůsobí, nejsou-li v dokonalé shodě s osobou, která je nosí. Zcizením nebo půjčením ztrácí talisman svoji moc. Mějme se na pozoru, abychom se talismanu nikdy nezbavili, neboť mohl by se státi zbraní proti nám samým jako dřívějším vlastníkům.“

Planetární hodiny

– výpočet: (západ sl.-východ sl.)/12=1 planetární hodina; např. 21:10-05:05=16:05/12=01:20.25 tj. od 05:05-06:25 v pondělí vládne měsíc apod.

Zdroje a odkazy

(01): Papus – Základy praktické magie (Volvox Globator, Praha 2011)
(02): Veselý, Josef – Magie (Vodnář, Praha 2008)
(03): Bardon, František – Praxe magické evokace (Chvojkovo nakl., Praha 2000)
(04): Bardon, František – Brána k opravdovému zasvěcení (Chvojkovo nakl., Praha 1999)
(06): Agrippa, H.C. – Okultní filozofie I.-IV. (Scriptorium, Jihlava 2010)
(07): Crowley, Aleister – 777 revised (Celephais Press, Leeds 2004)
(08): Griese, Otakar: Mumiální hermetické léčení (Tom, Brno 1991)
(09): Piobb, Petr: Formulář vysoké magie (Ú.N.O.D.O.G., Přerov 1920)
(10): Paracelsus: Archidoxa Magica (Trigon, Praha 1991)
(11): Claviculae Salomonis (Trigon, Praha 1990

Ke stažení: Mnoho knih s tématem „talismanická magie“ je možno stáhnout zde: http://english.grimoar.cz/?Loc=key&Lng=2&New=155 (okultní knihovna – heslo „talismans“)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Talismanická magie