Religionistika

 • Blog,  Psychologie,  Religionistika

  Mahamrityunjaya Mantra

  Mahamrityunjaya Mantra ( sanskrt : महामृत्युंजयमंत्र, महाम।न्थथन्थथत्थथत्थथययमंत्र र, romanized : mahāmṛtyuṃjaya-mantra, mahāmṛtyuñjaya-mantra). V překladu: „Velká mantra porážející smrt‘, známá také jako Rudra Mantra nebo Tryambakam Mantra , je verš z Rigvedy ( RV 7 .59.12). Mantra ॐ त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर्मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑॑त् ।। oṃ tryámbakaṃ yajāmahe sugandhíṃ puṣṭi-vardhánamurvārukam íva bandhánān mṛtyor mukṣīya mā ‚mṛtā́t Překlad: Ochraňuj mě, tříoký (pane Šivo), který pečuješ a vyživuješ všechny bytosti. Požehnej mě zdravím a nesmrtelností, odděl mě od spárů smrti, stejně jako je okurka odříznutá od své liány. Význam Životodárná mantra pomáhá vyhnout se smrti, dále nemocem, úrazům a nehodám, které ke smrti vedou. Má jeden z nejsilnějších léčivých účinků pro nemoci,…

 • Blog,  Religionistika

  Šir Ha-Širim (שיר השירים)

  Tato píseň je podle mnohých kabalistickou meditací, neboli mystickým spojením s „šechinou“, neboli „boží přítomností“ ve světě. HistoriePíseň písní, někdy nazývaná též Píseň Šalomounova (hebrejsky שיר השירים‎‎, Šir ha-širim), je sbírka židovských „svatebních“ písní různých dob řazená mezi tzv. pět svátečních svitků. Některé pocházejí patrně z 5. až 3. stol. př. n. l., jiné snad už z doby krále Šalomouna, kterému je tradičně připisováno autorství písně. Někteří badatelé poukazují na to, že skladba vykazuje významné analogie s mnohem starší staroegyptskou milostnou poezií, či se dokonce domnívají, že je na ní nepochybně přímo závislá. Píseň písní je jedním z nejznámějších dochovaných lyrických milostných textů z oblasti starověkého Blízkého východu. Její erotičnost…

 • Blog,  Magie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál

  4 filosofické koncepty

  Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. Démonologický model Jednoznačně nejstarším filosofickým konceptem magie je démonologický model. Vychází se v něm z toho, že v okolním světě existují reálné bytosti (duchové, démoni atd.), s nimiž magik vstupuje do kontaktu, aby je poznal a získal je za přátele nebo za služebníky. Magik zde působí jako prostředník mezi tímto světem a světy transcendentními. Tento model je typický např. pro šamanismus…

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Šamanismus

  Šamanismus severní Ameriky

  šamanismus zde patří mezi schopnosti a znalosti každého mužského člena komunity. Všichni se totiž snaží získat určité magicko-duchovní schopnosti, především duchy-ochránce a duchy-pomocníky a mít vidění. Lze říci, že vlastně každý indián je podle svých emocí a vnímavosti vůči posvátnu a nadpřirozenu svým způsobem šamanem nebo medicinmanem, léčitelem, jasnovidcem, prorokem, věštcem nebo čarodějem. Medicinmani a šamani mají znalosti, moc a schopnosti nejen léčit, ale i vedou rituály kolem společných lovů i v tajných společnostech, přivolávají déšť, hledají zmizelé věci a ochraňují před zlem čarodějů. Stávají se jimi však jen ti, kteří mají k dispozici těchto duchů mnohem větší množství, a proto se mohou do nadpřirozeného světa pohroužit mnohem víc a…

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Šamanismus

  Šamanismus Sibiře a vnitřní Asie

  Podle některých autorů nejen zdejší autochtonní praktika zacházení s posvátným světem, ale přímo kolébka šamanismu. K Sibiři v tomto výjimečném případě počítáme nejen prostor od Uralu po Čukotku, ale i jižní okraj Sibiře, kteří někteří autoři nazývají Vnitřní Asie (Inner Asia), kdy se vlastně jedná o Mongolsko a Střední Asii. Podle S. M. Shirokogoroffa je nejzákladnějším znakem sibiřského šamanismu ovládání duchů. Šaman v transu kontroloval duchy svým tělem, které se stalo místem, kam vstoupili a z kterého byli ti zlí z nich vymítáni. Mezi sibiřskými etniky, ať již altajskými, paleoasijskými či uralskými, se pod tlakem lamaismu a tvrdých represálií v době carismu a hlavně stalinismu udržel šamanismus sice minimálně, ale…

 • Blog,  Historie,  Religionistika,  Šamanismus

  Šamanismus v Evropě

  Obecně, ale chybně spojován se stereotypem létající čarodějnice založeným na fenoménu datura-letu, tedy magického letu pod vlivem nápojů z durmanu, blínu černého, mandragory (Mandragora officinarum) či rulíku zlomocného. Evropské čarodějnice cíleně hledaly hlavně cestu k dosažení orgiastických setkání sabatů s démony včetně obcování. Používaly k tomu zejména lektvary a masti (jedy procházejí i kůží) z lilkovitých halucinogenů, které jsou příliš jedovaté, takže halucinaci nelze řídit, jak činí šamani. Uživatel není schopen ovládat a kontrolovat svoje vědomí a tělo, provádět při tom rituální aktivitu a komunikovat s reálným světem, protože upadá do velice hlubokého spánku. Šamani proto tak silných jedů k transu nepoužívali. Kdo se chtěl u Keltů stát šamanem, trávil…

 • Blog,  Historie,  Lékárna,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Kouření a rostlinoznalectví

  Kouření Indiánský obřadní akt. Stoupající kouř nahrazoval kouř spalované oběti, který „nahoře“ vydal svědectví o víře obětníka. Prostřednictvím kouření komunikovali medicinmani a šamani se svými duchy-pomocníky a duchy-ochránci. Kouř sloužil i k vykuřování, k purifikaci prostoru či k očistě účastníků obřadu nebo léčení, k uzavírání dohod. Kouření reprezentovalo dýchání do dýmky, kdy vdechování a vydechování kouře bylo jako příliv a odliv života, všechno tady na Zemi totiž dýchá. Ke kouření se nepoužíval pouze tabák, ale nejrůznější směsi, třeba s listy durmanu u Mayů či na prériích s listy medvědice (Arctostaphylos uva-ursi). Kouřilo se i borůvčí, odřezky paznehtů, petun, koka a jiné halucinogenní rostliny. Dýmka patřila k nejposvátnějším předmětům a byla…

 • Blog,  Historie,  Magie,  Religionistika,  Rituál,  Šamanismus

  Kosmický strom

  Strom symbolicky představující propojení třívrstevného vesmíru (axis mundí). Kresby na bubnech burjatských šamanů zaznamenávají strom jako cestu pro šamana do zásvětí, kde jsou kořeny, či do nebes, kde je vrchol koruny. Také sarkofág mayského vládce Pacala na dně devítiterasové pyramidy a hrobky v městě Palenque představuje pohřbeného Pacala s Kosmickým stromem. Jeho tělo je sevřeno čelistmi podsvětí v podobě dvou draků, zatímco sedí na hlavě právě zapadajícího slunce, které s ním klesá do podsvětí. Větve s dvojhlavým hadem a s miskami na obětní prolévání krve představuje prostřední svět, zemi, a koruna stromu s ptákem quetzalem jsou nebesa. Kosmický strom je vlastně jakási kosmická osa, po které putují i duše zemřelých…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Šamanismus

  Duch, ochránce, pomocník

  Podle představ mnoha národů světa je v každém živém, ale i neživém organismu, a lze s ním za určitých podmínek komunikovat. Podle psychologa R. Nolla je duch transkulturně subjektivní popis transpersonální síly, kterou prožíváme v nás nebo přes nás, ale není pohybována „námi“. S duchy se vídáme ve změněném stavu vědomí, například ve snu, kdy nás navštěvují mrtví, známé i neznámé postavy. Tyto síly jsou pozitivní i negativní, působí i nemoci či smrt. Duchové jsou energetické proudy cizí egu, vystupující ze stínu ne-já, aby přinesly novou informaci za běžného stavu nepřenositelnou. Šaman si vědomě navozuje stavy ASC, aby s nimi vstoupil do kontaktu. Cesty k vyvolávání duchů, halucinací jsou různorodé,…

 • Blog,  Historie,  Psychologie,  Religionistika,  Rituál

  Buben a šamanská symbolika

  zřejmě nejrozšířenější hudební nástroj, který se používá v praktikách šamanů, čarodějů, kouzelníků a kněží při zacházení s posvátnem. Buben symbolizoval celý kosmos. Vytváří atmosféru koncentrace i uvolnění a umožňuje šamanovi vstup do transu. Zvuk aktivuje mozek a podle J. Achtenbergové „bubnování může vytlačit kognitivní (poznávací) vnímání a jiné senzorické stimuly z běžné reality včetně bolesti, které mohou být blokovány nebo filtrovány“. Zejména pro severní části Euroasie byl buben základním prostředkem v extatické technice šamanů. Jeho původ hledejme v předbuddhistických, možná šamanských praktikách archaických obyvatel Indie – Santalů, Bhilů či Baigů. Obrázek: nejstarší známé vyobrazení sibiřského šamana od holanďana Nicolase Witsena z 17.století. V mnoha buddhistických sektách se užívá bubnování nebo…